ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1813 ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการจ้างศึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    22 มกราคม 2564        ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารในพื้นที่เขตเมือง    22 มกราคม 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการขนส่งภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ชุดทดสอบภาคสนาม (Field test kit) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย    21 มกราคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 มกราคม 2564        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก (ห้องน้ำ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 มกราคม 2564        ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศและประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 มกราคม 2564       กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างศึกษาโครงการศึกษาสถานการณืการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบูรณาการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    16 มกราคม 2564        ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
   ขอบเขตงาน TOR
จ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 2 เรื่อง    16 มกราคม 2564        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ    12 มกราคม 2564        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564    9 มกราคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย