ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1503 ประกาศ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ    18 มีนาคม 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562    14 มีนาคม 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)    14 มีนาคม 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและสถานที่งานประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562    12 มีนาคม 2562        สำนักส่งเสริมสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกระโหลกศรีษะและสามมิติระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 มีนาคม 2562       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    6 มีนาคม 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ ความรอบรู้ ประชาสัมพันธ์ 10 Package ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    28 กุมภาพันธ์ 2562        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์หนังสือตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    20 กุมภาพันธ์ 2562        ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง    20 กุมภาพันธ์ 2562       สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการควบคุากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับปรับปรุง)    18 กุมภาพันธ์ 2562        ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย