ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวน
โครงการ
แผน
เงินงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
เงินนอกงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
ผล
เบิกเงินในระบบ GFMIS
รวมเป็นเงิน
เงินเหลือจ่าย
รวมเป็นเงิน
2565 ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย     108
56,407,678.24 40,930,362.92
1,000.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักโภชนาการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1
18
1
1
10
8
8
7
1
14
4
3
1
12
19
916,000.00
6,092,766.00 3,050,000.00
1,016,500.00
3,069,639.00 208,950.00
234,828.00
9,047,200.00
120,880.00
356,400.00
32,266,100.00
228,385.24 273,379.61
9,099,607.66
2,506,200.00 20,756,675.65
552,780.00 7,541,750.00
1,000.00