ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จำนวน
โครงการ
แผน
เงินงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
เงินนอกงบประมาณ
รวมเป็นเงิน
ผล
เบิกเงินในระบบ GFMIS
รวมเป็นเงิน
เงินเหลือจ่าย
รวมเป็นเงิน
2562 ทุกหน่วยงานในกรมอนามัย     105
123,510,039.00 76,906,829.47
0.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองคลัง
กองแผนงาน
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
3
4
11
1
14
6
11
1
1
1
2
15
8
2
1
5
4
15
40,825,500.00
2,484,115.00 59,500.00
233,100.00
17,945,400.00
1,152,200.00
399,700.00
4,716,300.00
7,263,000.00
538,800.00
21,245,500.00 41,577,645.00
3,051,324.00 594,636.00
10,878,818.07
6,394,300.00 16,791,610.40
9,129,500.00
6,526,300.00 492,200.00
864,840.00
740,160.00 6,512,420.00