ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1344 ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ครั้งที่ 2)    18 พฤษภาคม 2561       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก จำนวน 800,000 เล่ม    1 พฤษภาคม 2561       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 เมษายน 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 เมษายน 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    2 เมษายน 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดกรารเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร    30 มีนาคม 2561        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 มีนาคม 2561        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    19 มีนาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย