ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวด และเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    18 มกราคม 2565       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้โหลดไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    18 มกราคม 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    17 มกราคม 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ    17 มกราคม 2565       ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศราคากลางซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2    14 มกราคม 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2    14 มกราคม 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดและไขมันน้ำมันอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด    12 มกราคม 2565       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องย่อยไนโตรเจน ขนาด 8 หลุม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 1,163,090.00 บาท    12 มกราคม 2565        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างศึกษาออกแบบศูนย์วิจัยและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก    11 มกราคม 2565        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 2 – 4 และปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 3 – 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    7 มกราคม 2565       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย