ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1847 ประกาศ
จ้างพิมพ์สิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ    30 มีนาคม 2564        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารในพื้นที่เขตเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 มีนาคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 มีนาคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่ อาคารกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    19 มีนาคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการ และสุขอนามัยประชาชนเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    17 มีนาคม 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการประกาศประกวดราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 มีนาคม 2564       สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการขอมีบัตรประจำตัวและประกาศนียบัตรภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    10 มีนาคม 2564       กองแผนงาน
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่อาคารกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    2 มีนาคม 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    25 กุมภาพันธ์ 2564       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    24 กุมภาพันธ์ 2564       กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย