ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1861 ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    4 สิงหาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างพิมพ์คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย ฉบับปรับปรุง    4 สิงหาคม 2564       กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
ราคากลางซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    29 กรกฏาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    27 กรกฏาคม 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศ กิจกรรม “ก้าวท้าใจ”ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 กรกฏาคม 2564        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    9 กรกฏาคม 2564        สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
   ขอบเขตงาน TOR
จ้างจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์    9 กรกฏาคม 2564       ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศ จ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศ กิจกรรม “ก้าวท้าใจ” และถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ฯ    7 กรกฏาคม 2564        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน ๒ ชุด    24 มิถุนายน 2564        ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ยกเลิกประกวดราคาจ้างถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายระดับประเทศ ฯ    21 มิถุนายน 2564        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]...หน้าสุดท้าย