ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
สอบราคาจ้างผลิตป้ายตลาดสดน่าซื้อ    11 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    10 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อห่วงคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป(ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    8 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุฯ จำนวน 2 รายการ    3 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    2 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    1 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อ นำยา CD4 จำนวน 3 รายการ    1 สิงหาคม 2549       กรมอนามัย
ขอเชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายากรจัดซื้อห่วงคุมกำเนิด จำนวน 20,000 ชุด    26 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด (ครั้งที่ 2)    18 กรกฏาคม 2549       กรมอนามัย

  หน้าแรก...[ 189 ][ 190 ][ 191 192 [ 193 ][ 194 ][ 195 ]...หน้าสุดท้าย