ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์    1 ธันวาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด)    30 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการโปแตสเซี่ยมไอโอเดท    24 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    18 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ จำนวน 3 กลุ่ม    17 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการแปลงสีฟันและยาสีฟัน    9 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์    7 พฤศจิกายน 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยกรมอนามัย    27 ตุลาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างทำงานตัวอย่างฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกชนิดบางส่วน    17 ตุลาคม 2548       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประมูลจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้่างผลิตป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste    19 สิงหาคม 2548       กรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล

  หน้าแรก...[ 194 ][ 195 ][ 196 197 [ 198 ][ 199 ][ 200 ]...หน้าสุดท้าย