ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
สอบราคาซื้อเพื่อเช่าการเชื่อมโยงเครือข่าย Intranet    27 เมษายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz (ครั้งที่ 2)    24 เมษายน 2549       กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด    4 เมษายน 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์    4 เมษายน 2549       กองคลัง กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม)    4 เมษายน 2549       กองคลัง กรมอนามัย
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ TOR การจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม    29 มีนาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกวดราคาจ้างผลิดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย    15 มีนาคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกายปี 2549    21 กุมภาพันธ์ 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างทำสื่อส่งเสริมการใช้มาตรากรด้านกฏหมายฯ    3 กุมภาพันธ์ 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการจ้างทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด) ครั้งที่ 2    19 มกราคม 2549       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 195 ][ 196 ][ 197 198 [ 199 ][ 200 ][ 201 ]...หน้าสุดท้าย