ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1285 ประกาศ
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    13 พฤศจิกายน 2560        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    13 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)    10 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    9 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม )    7 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย    7 พฤศจิกายน 2560        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ    6 พฤศจิกายน 2560        ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561    3 พฤศจิกายน 2560        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561    3 พฤศจิกายน 2560        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่าง ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)    3 พฤศจิกายน 2560       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]...หน้าสุดท้าย