ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 1344 ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 มีนาคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 มีนาคม 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2)    15 มีนาคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 มีนาคม 2561       กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 มีนาคม 2561        กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 3)    5 มีนาคม 2561        กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    28 กุมภาพันธ์ 2561       กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง    27 กุมภาพันธ์ 2561       สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี    22 กุมภาพันธ์ 2561       กองคลัง
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    22 กุมภาพันธ์ 2561       กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา

  หน้าแรก...[ 1 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]...หน้าสุดท้าย