ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2062 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่เผยโครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    3 สิงหาคม 2565        กองแผนงาน
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    3 สิงหาคม 2565        กองแผนงาน
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทบทางสุขภาพ War Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    3 สิงหาคม 2565        กองแผนงาน
   เอกสารสอบราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจหลักของกรมอนามัย    3 สิงหาคม 2565        กองแผนงาน
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สื่อการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ)    3 สิงหาคม 2565       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง    2 สิงหาคม 2565        สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างพิมพ์สื่อการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รายการ    27 กรกฏาคม 2565       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   เอกสารสอบราคา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย    11 กรกฏาคม 2565        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย    5 กรกฏาคม 2565        กองแผนงาน
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย    4 กรกฏาคม 2565        กองแผนงาน
   เอกสารสอบราคา

  หน้าแรก...[ 1 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ]...หน้าสุดท้าย