ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2044 ประกาศ
ยกเลิกประกาศประกวดราคา    27 เมษายน 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุสำนักงาน    25 มีนาคม 2547       กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
   ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรักฯ    3 กุมภาพันธ์ 2547       สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 3 รายการ    3 กุมภาพันธ์ 2547       ศูนย์อนามัยที่ 1

  หน้าแรก...[ 202 ][ 203 ][ 204 205