ชื่อ-ประกาศ วันที่ หน่วยงาน
จำนวนข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 2015 ประกาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการบริหารงานลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน    19 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    18 พฤศจิกายน 2564       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)    17 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ก่อสร้างโรงเรือนเตาเผาขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 พฤศจิกายน 2564        ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 พฤศจิกายน 2564        ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   ประกาศผู้ชนะการประมูล
ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 พฤศจิกายน 2564       ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาและเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   ขอบเขตงาน TOR
   เอกสารประกวดราคา
   เอกสารประกาศ ประกวดราคา
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    10 พฤศจิกายน 2564        กองคลัง
   เอกสารสอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างผลิตเสื้อก้าวท้าใจ พร้อมจัดส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    10 พฤศจิกายน 2564       กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
   ขอบเขตงาน TOR

  หน้าแรก...[ 3 ][ 4 ][ 5 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ]...หน้าสุดท้าย