ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
2 พฤษภาคม 2548 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการวัสดุอาหาร(นมผสม) จำนวน 3 รายการ ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th