ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
13 มิถุนายน 2548 
รายละเอียด: ด้วยศูนย์อนามัยที่ 6 มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th