ประมูลจ้่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้่างผลิตป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
19 สิงหาคม 2548             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste จำนวน 2 รายการ ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th