ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการแปลงสีฟันและยาสีฟัน

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
9 พฤศจิกายน 2548             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการแปลงสีฟันและยาสีฟัน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th