ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการโปแตสเซี่ยมไอโอเดท

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 พฤศจิกายน 2548 
รายละเอียด: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th