ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
18 พฤศจิกายน 2548             
รายละเอียด: รายการที่ 1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 1) รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 2
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th