ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ จำนวน 3 กลุ่ม

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
17 พฤศจิกายน 2548 
รายละเอียด: กลุ่มที่ 1 รายการลำดับที่ 1 การจัดหาทดแทนครุภัณฑ์สำนักงานพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการลำดับที่ 2 ระบบป้องกันไวรัส ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบ Firewall และระบบปรับอากาศศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัยส่วนกลาง จำนวน 4 รายการ กลุ่มที่ 3 รายการลำดับที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS) กรมอนามัย จำนวน 2 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th