ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก( รายการระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
15 ธันวาคม 2548             
รายละเอียด: ระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ จำนวน 3 กลุ่ม
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th