สอบราคาจ้างทำสื่อส่งเสริมการใช้มาตรากรด้านกฏหมายฯ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 กุมภาพันธ์ 2549             
รายละเอียด: จ้างทำสื่อส่งเสริมการใช้มาตรการด้านกฏหมายสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น Electronic บรรจุไว้ในแผ่น CD-ROM พร้อมทำสำเนา (ชุดปรับปรุงใหม่)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th