เชิญชวนทำประชาพิจารณ์ TOR การจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
29 มีนาคม 2549             
รายละเอียด: การจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม จำนวน 2,172 ขวด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: pannee@health3.moph.go.th