เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
4 เมษายน 2549 
รายละเอียด: นมผสม จำนวน 2 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th