เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz (ครั้งที่ 2)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 เมษายน 2549 
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1. ทางไปรษณีย์ ส่ง - คณะกรรมการกำหนดร่างเขตของงาน (TOR) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2. ทางโทรสาร หมายเลข 02 - 5904012 3. ทาง E - mail : pannee@health3.moph.go.th 4. ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย 5. สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 27 เมษายน 2549 6. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 - 5904137 - 8 7. ครั้งที่ 1 ไม่มีข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ จึงไม่มีรายละเอียดการปรับปรุง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th