สอบราคาซื้อเพื่อเช่าการเชื่อมโยงเครือข่าย Intranet

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
27 เมษายน 2549             
รายละเอียด: สอบราคาซื้อเพื่อเช่าการเชื่อมโยงเครือข่าย Intranet สำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคารกรมอนามัย จำนวน 16 วงจร
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th