เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ครั้งที่ 2

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 พฤษภาคม 2549 
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1. ทางไปรษณีย์ ส่ง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-5904012 3. ทาง E-mail : pannee@health3.moph.go.th 4. ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย 5. สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 6. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-5904137-8 7. ครั้งที่ 1 ไม่มีข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์ จึงไม่มีรายละเอียดการปรับปรุง TOR และเอกสารประกวดราคา
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th