สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
17 พฤษภาคม 2549 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. Body Composition (เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย) จำนวน 1 ชุด 2. Body Composition / scales (เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th