ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม )

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
7 พฤศจิกายน 2560 
รายละเอียด: ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรมอนามัย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนาม จำนวน 7 ชุด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904012
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th