ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
3 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองแผนงาน 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904285
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: