ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
7 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรมอนามัย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904137
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th