ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
9 พฤศจิกายน 2560 
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1. ทางไปรษณีย์ส่ง - คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 4137-8 3. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2590 4135 4. ทาง e-mail:wilaiporn.b@anamai.mail.go.th ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02 5904138
โทรสารติดต่อ: 02 5904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th