ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
10 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000.- บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 1. นมดัดแปลงสำหรับทารก น้ำหนักสุทธิ 350 – 1,000 กรัม จำนวน 52,380 กิโลกรัม 2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำนวน 104,763 กิโลกรัม น้ำหนักสุทธิ 350 – 1,000 กรัม
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@ anamai.mail.go.th