ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
17 พฤษภาคม 2549 
รายละเอียด: ด้วยกรมอนามัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ คือ 1. รถเก๋งแลนเซอร์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เบนซิน หมายเลขทะเบียน 2ก-9217 จำนวน 1 คัน (ยกเลิกทะเบียน) 2. รถเก๋งแลนเซอร์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เบนซิน หมายเลขทะเบียน 2ก-8827 จำนวน 1 คัน (ยกเลิกทะเบียน) โดยวิธีขายทอดตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เงื่อนไขในการขายทอดตลาด 1. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าว จะขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-590-4172 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งต้องลงนามในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขในการขาย หากไม่ลงนามในบัญชีถือว่าผิดเงื่อนไข และจะไม่รับพิจารณาการสุ้ราคา 2. การประมูลการขายทอดตลาด จะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ใประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ 3 การขายทอดตลาดตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ 3. กรมอนามัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ทำการตกลงราค่ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้ซื้อสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ 4.ผู้สู้ราคาต้องวางเงินมัดจำในการขาดทอดตลาดครั้งนี้เป็นเงิน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) 5. การชำระเงินมัดจำต้องชำระเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน ให้ไว้เป็นหลักฐานตามแต่จะเห็นสมควร 6. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้พิจารณาการอนุมัติให้เป็นผู้ซื้อได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดของราคาที่เสนอซื้อ หรือครึ่งหนึ่งของราคาที่เสนอซื้อในวันเข้าประมูล และจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมอนามัย ให้มารับของซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบจึงจะขอรับพัสดุชำรุดได้ หากไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรมอนามัย สงวนสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นทันทีแล้วนำพัสดุชำรุดนั้นออกขายทอดตลาดอีก หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้สู้ราคาสูงสุดในครั้งก่อน จะต้องรับผิดชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดไปนั้น 7. ผู้เข้าประมูลซื้อจะดูครุภัณฑ์ชำรุดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 - 09.30 น. 8. กำหนดวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th