ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
13 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้ รายการที่ ๑ เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า CODฯ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด รายการที่ ๒ เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติฯ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด รายการที่ ๓ ตู้ระบายไอสารเคมีฯ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จำกัด รายการที่ ๔ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์) จำกัด
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904137
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th