ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
15 พฤศจิกายน 2560             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02 5904138
โทรสารติดต่อ: 02 5904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th