ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
24 พฤษภาคม 2549 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประมูลซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. นมดัดแปลงสำหรับทารก ขนาดบรรจุ 900 - 1000 กรัม จำนวน 140,306 กระป๋อง 2. นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ขนาดบรรจุ 900 - 1000 กรัม จำนวน 107,688 กระป๋อง
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th