ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
20 ธันวาคม 2560 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศกรมอนามัย เลขที่ 4/61 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 02 5904138
โทรสารติดต่อ: 02 5904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th