ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
20 ธันวาคม 2560             
รายละเอียด: กรมอนามัย มีความประสงค์จะจัดซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th