ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
26 พฤษภาคม 2549             
รายละเอียด: 1. วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 167 รายการ 2. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 114 รายการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th