ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
22 ธันวาคม 2560             
รายละเอียด: กรมอนามัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th