จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
27 กุมภาพันธ์ 2561             
รายละเอียด: เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย ผู้สูงอายุสุขภาพดีดูแลตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเป้าประสงค์โครงการฯโดยสนับสนุน คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ให้ศูนย์อนามัยดังรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างพิมพ์ที่แนบมา เพื่อใช้ในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย นั้น
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904038
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: