ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยทีี่่ 8 อุดรธานี

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 มกราคม 2561 
รายละเอียด: กรมอนามัย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th