ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 2)

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
12 มกราคม 2561             
รายละเอียด: ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรมอนามัย ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) กรมอนามัย (ครั้งที่ 2)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กองคลัง 
โทรศัพท์ติดต่อ: 025904138
โทรสารติดต่อ: 025904135
อีเมล์ติดต่อ: wilaiporn.b@anamai.mail.go.th