ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
7 มิถุนายน 2549 
รายละเอียด: ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก อย่างละ 1 เครื่อง จำนวน 7 ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอนามัย ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ถึง 20 มิถุนายน 2549 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอนามัยการเจิรญพันธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอนามัยการเจิรญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 4172 ในวันและเวลาราชการ
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th