ยกเลิกการประกวดราคา (เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม )

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
8 มิถุนายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส Efavirenz 200 มิลลิกรัม จำนวน 2,172 ขวด กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และข้อเสนอตามเอกสารส่วนที่ 2 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสารในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 9 (4)
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th