ยกเลิกการประกวดราคา ( เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม))

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
16 มิถุนายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร (นมผสม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ปรากฎว่าไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาฯ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th