ยกเลิกการประกวดราคา ( เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิน จำนวน 7,000 ชุด )

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
16 มิถุนายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 7,000 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และข้อเสนอตามเอกสารส่วนที่ 2 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเอกสาร ในบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิก การประกวดราคาดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 9 (4) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th