เชิญชวนทำประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อ นำยา CD4 จำนวน 3 รายการ

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
1 สิงหาคม 2549 
รายละเอียด: ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 1.ทางไปรษณีย์ส่ง -คณะกรรมการกำหนดร่างเขตของงาน(TOR)ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 88/22 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-5904137-8 3.ทางโทรสาร หมายเลข 02-5904012 4.ทาง E - Mail : pannee@health3.moph.go.th 5.ทั้งนี้ขอให้แจ้งที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย 6.สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/06_tor/view_tor.php?id=10674 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th