ประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
1 สิงหาคม 2549             
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 20,812 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th