ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
2 สิงหาคม 2549 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบุคคลทั่วไป (ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th