ประกาศผลการประกวดราคา

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
1 กันยายน 2549 
รายละเอียด: ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อนำยาตรวจ CD4 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.anamai.moph.go.th/eauction/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th