สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการส้วมไทย

วันที่ แก้ไขล่าสุด:
11 กันยายน 2549 
รายละเอียด: กรมอนามัยมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการส้วมไทยเพื่อจัดแสดงในการประชุมส้วมโลก พ.ศ.2549
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gprocurement.go.th/01_procure/show_notice.php?id=79383&display_status 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: eauction@anamai.moph.go.th